Voorwaarden

HUISREGELS Urban Strength

 

VOORWAARDEN Urban Strength

 1. Aansprakelijkheid:
  Urban Strength en het personeel van Urban Strength zijn NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële of immateriële schade (bv. emotionele schade) van goederen of aan studenten, noch voor persoonlijk of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen.
  Ondergetekende is zich ervan bewust dat het beoefenen van Kracht en conditie trainingen risico’s met zich mee kan brengen. Hij/zij neemt eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van Kracht en conditie trainingen en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met een van eerder vernoemde activiteiten kan ontstaan, voor eigen risico.
  Tevens zal ondergetekende Urban Strength en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derde ten deze.
 1. Inschrijving:
  Nieuwe inschrijvingen geschieden in overleg met de instructeur/ Urban Strength. Inschrijving is voor een periode van 2 maanden, tenzij anders overeengekomen; het lidmaatschap wordt daarna automatisch stilzwijgend verlengd met telkens een maand. Wanneer een persoon zich inschrijft voor een activiteit, stemt deze in met de huisregels en voorwaarden van Urban Strength
  Wijziging:

Wijziging geschiedt uitsluitend door middel het sturen van een mail of brief naar  Urban Strength, voorzien van handtekening. De werkelijke datum van wijziging is in deze de datum die door een werknemer schriftelijk is bevestigd. Mondeling of per telefoon wijzigen is niet mogelijk.

 1. Beëindiging:
  Bij beëindiging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand met betaling van de opzegmaand voor alle maand abonnementen. Opzegging van halfjaar of jaar abonnementen en programma’s is uitsluitend mogelijk na het verloop van de vooraf besproken termijn. Opzegging geschiedt uitsluitend door middel van het sturen van een email of brief naar Urban Strength voorzien van handtekening. De werkelijke datum van uitschrijving is in deze de datum die door een werknemer schriftelijk is bevestigd. Mondeling of per telefoon opzeggen is niet mogelijk.
 2. Wanneer het lid het lidmaatschap niet schriftelijk, middels een mail of brief  beëindigt, blijft er sprake van een overeenkomst en zal het verschuldigde bedrag van de contributie maandelijks worden geïncasseerd tot het moment van werkelijke uitschrijving, met in acht neming van de opzegtermijn als beschreven in 4.
 3. Betaling:
  Het incasseren van de maandelijkse contributie heeft geen verband met het wel of niet deelnemen aan de trainingen door het lid.
  De contributie, respectievelijk het overeengekomen bedrag, in overeenstemming met het besproken lidmaatschap voor automatische incasseren, wordt maandelijks geïncasseerd of vooraf volledig voldaan. De contributie, welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Urban Strength worden aangepast. De cursist heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren. Bij niet tijdige betaling wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De kosten, verbonden aan dit incasso, komen voor rekening van de cursist.
  Tijdens vakanties dat Urban Strength gesloten is, loopt de contributie gewoon door. Dit is al in het maand bedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling
Contact