Algemene voorwaarden

HUISREGELS Urban Strength

 

VOORWAARDEN Urban Strength

 1. Aansprakelijkheid:
  Urban Strength en het personeel van Urban Strength zijn NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële of immateriële schade (bv. emotionele schade) van goederen of aan studenten, noch voor persoonlijk of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen.
  Ondergetekende is zich ervan bewust dat het beoefenen van Kracht en conditie trainingen risico’s met zich mee kan brengen. Hij/zij neemt eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van Kracht en conditie trainingen en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met een van eerder vernoemde activiteiten kan ontstaan, voor eigen risico.
  Tevens zal ondergetekende Urban Strength en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derde ten deze.
 1. Inschrijving:
  Nieuwe inschrijvingen geschieden in overleg met de instructeur/ Urban Strength. Inschrijving is voor een periode van 2 maanden, tenzij anders overeengekomen; het lidmaatschap wordt daarna automatisch stilzwijgend verlengd met telkens een maand. Wanneer een persoon zich inschrijft voor een activiteit, stemt deze in met de huisregels en voorwaarden van Urban Strength
  Wijziging:

Wijziging geschiedt uitsluitend door middel het sturen van een mail of brief naar  Urban Strength, voorzien van handtekening. De werkelijke datum van wijziging is in deze de datum die door een werknemer schriftelijk is bevestigd. Mondeling of per telefoon wijzigen is niet mogelijk.

 1. Beëindiging:
  Bij beëindiging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand met betaling van de opzegmaand voor alle maand abonnementen. Opzegging van halfjaar of jaar abonnementen en programma’s is uitsluitend mogelijk na het verloop van de vooraf besproken termijn. Opzegging geschiedt uitsluitend door middel van het sturen van een email of brief naar Urban Strength voorzien van handtekening. De werkelijke datum van uitschrijving is in deze de datum die door een werknemer schriftelijk is bevestigd. Mondeling of per telefoon opzeggen is niet mogelijk.
 2. Wanneer het lid het lidmaatschap niet schriftelijk, middels een mail of brief  beëindigt, blijft er sprake van een overeenkomst en zal het verschuldigde bedrag van de contributie maandelijks worden geïncasseerd tot het moment van werkelijke uitschrijving, met in acht neming van de opzegtermijn als beschreven in 4.
 3. Betaling:
  Het incasseren van de maandelijkse contributie heeft geen verband met het wel of niet deelnemen aan de trainingen door het lid.
  De contributie, respectievelijk het overeengekomen bedrag, in overeenstemming met het besproken lidmaatschap voor automatische incasseren, wordt maandelijks geïncasseerd of vooraf volledig voldaan. De contributie, welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Urban Strength worden aangepast. De cursist heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren. Bij niet tijdige betaling wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De kosten, verbonden aan dit incasso, komen voor rekening van de cursist.
  Tijdens vakanties dat Urban Strength gesloten is, loopt de contributie gewoon door. Dit is al in het maand bedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling.
 4. De strippenkaarten zijn 4 maanden geldig.
 5. Afmelden van een personal training moet minimaal 24 uur van te voren geschieden. Bij een afmelding van korter dan 24 uur wordt het volledige uur in rekening gebracht.
 6. Overige bepalingen:
  De algemene voorwaarden en de huisregels van Urban Strength zijn te allen tijde via het personeel van Urban Strength op te vragen. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Urban Strength te accepteren.
  Gebruik van logo en naam zonder toestemming van Urban Strength kan strafrechtrechtelijke gevolgen hebben.


AUTOMATISCH INCASSO Urban Strength

Artikel 1
Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en af te geven of te verzenden via de website. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Urban Strength het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.

Artikel 2
De periode van inschrijving wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan uiterlijk 1 kalendermaand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, middels het daarvoor bestemde uitschrijfformulier. Het geschreven document dient voorzien te zijn van een handtekening.

Artikel 3
De betaling van de verschuldigde contributie per overeengekomen termijn, respectievelijk het overeengekomen bedrag, conform het besproken lidmaatschap, dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en wel uiterlijk bij het begin van een nieuwe termijn. Betaling dient te geschieden via automatisch incasso.

Artikel 4
Indien betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storneren, dient de betaling alsnog binnen 7 dagen te worden voldaan. (Zonder kosten). Hierna worden administratiekosten in rekening gebracht.

Betaling door de klant dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Urban Strength met rekeningnummer NL73ABNA0107213443. Indien de klant niet tijdig betaalt is de klant naast vorenstaande rente, herinnerings- en aanmaningskosten en kosten van her-incasso tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke zullen worden berekend aan de hand van het rapport Voorwerk II, onverminderd het recht om de daadwerkelijk gemaakte kosten, aan de klant in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

Artikel 5
Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Urban Strength om de overeenkomst te ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting. Het lid kan dan de toegang tot de leslocatie/vestiging worden geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Artikel 6
De contributie, welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Urban Strength worden aangepast. De cursist heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien deze de wijzigde contributie niet wenst te accepteren.

Ondertekende heeft 56 dagen de tijd om zijn/haar bankkantoor de opdracht te geven het bedrag terug te boeken als hij/zij het niet eens is met de afschrijving.


Artikel 7

ABNA De persoonsgegevens en of bedrijfsgegevens die Urban Strength in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) gebruikt voor of bij:

 1. risicoanalyses;
 2. de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Urban Strength gevestigd te Voorburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84876565

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 WIJ VERWERKEN (MOGELIJK) DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS VAN U INDIEN U:
(a) www.urbanstrength.nl bezoekt
(b) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement of (reeks) activiteit(en) of anderszins een product of dienst bestelt
(c) lid wordt; of uw (minderjarige) kind(eren) lid wordt
(d) zich aanmeldt voor de nieuwsbrieven
(e) contact met ons opneemt d.m.v. e-mail en/of telefoon en overige contactmomenten

1.2 WIJ VERZAMELEN DAARBIJ (MOGELIJK)DE VOLGENDE (PERSOONS)GEGEVENS:
(a) naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnr., leeftijd, geslacht, IBAN, beroep
(b) Lidmaatschapsnummer en/of klantnummer
(c) Gemaakte afspraken
(d) Eventuele (gezondheid) meldingen die door het lid zelf worden doorgegeven
(e) Eventuele voortgangsgegevens,prestatie monitoring en lichaamswegingen –en metingen)
(f) deelname en aanwezigheidsregistratie

1.3 WIJ KUNNEN DEZE GEGEVENS GEBRUIKEN OM (HET DOEL):
(a) het lidmaatschap te effectueren en/of de inschrijving voor een evenement en/of activiteit te effectueren en/of een betaling te effectueren (facturatie en/of incasso)
(b) doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap of de inschrijving de wijzigen
(c) contact met u op te nemen of te onderhouden
(d) onze nieuwsbrieven te versturen
(e) onze website en/of social media kanalen te optimaliseren
(f) onze dienstverlening te verbeteren
(h) uw voortgang te monitoren en/of kwalificatie voor evenement (bijvoorbeeld examen) te toetsen

 1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met ons Office Management, via info@urbanstrength.nl of telefoonnummer +31 (0)6 42150549 voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Urban Strength.

 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 1. DERDEN

4.1 WIJ VERSTREKKEN UW GEGEVENS AAN DE VOLGENDE DERDEN:
(a) EuropeWebCompany B.V. (‘E-pass’) voor de ledenadministratie en lesregistratie, uitsluitend in het geval van lidmaatschap

4.2 GEBRUIK VAN FOTO EN VIDEO/FILM
Wij kunnen foto’s en video/film van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie of onze activiteiten op een externe locatie publiceren op onze website evenals onze social mediakanalen, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

 1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

5.1 Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen

Contact